Définition du mot hustler

hustler

prostitué(e) Hi Snoop. What'chu wanna be when you grow up? I wanna be a motherfuckin' hustler !
Haut de page